Wacom Cintiq教程

图像(左)Wacom 22HDT(右)Wacom 27QHD有多个Wacom Cintiqs供学生使用,可用的型号有27QHD (1) 22HDT(2个). Wacom Cintiqs是数字绘图表面 在屏幕上显示艺术空间,直接对艺术作品进行修改. 操纵 is performed through a pen-like stylus.

Wacom笔可以在图书馆的图书馆服务台借出.

观看视频是如何在Adobe环境中使用Wacom Cintiqs的教程.